Sign In

Cục THADS tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo Quý III năm 2017

Hoạt động của Cục

Cục THADS tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo Quý III năm 2017

10/07/2017

Thực hiện Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành...

Hoạt động của các Chi cục

Nội dung đang được cập nhật

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CÔNG ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

30/10/2015

        Công đoàn Cục Thi hành án dân dân sự tỉnh Bình Phước là tổ chức chính trị - xã hội của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị Cục Thi hành án dân sự. Hiện tại, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

04/06/2015

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các...