Sign In

CÔNG TÁC KIỂM TRA TOÀN DIỆN NĂM 2019 VÀ NHỮNG SAI PHẠM CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM KHẮC PHỤC

17/10/2019

CÔNG TÁC KIỂM TRA TOÀN DIỆN NĂM 2019 VÀ NHỮNG SAI PHẠM CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM KHẮC PHỤC
      Những năm gần đầy, công tác kiểm tra đã được Tổng cục chỉ đạo thực hiện và duy trì hàng năm nhằm từng bước đưa công tác tổ chức thi hành án của Chấp hành viên, đơn vị vào nề nếp, nâng cao chất lượng công tác giải quyết vụ việc có điều kiện và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
      Trong năm 2019, căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-BTP ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 1392/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự  về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2019. Theo đó, ngày 09/10/2018 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1406/QĐ-CTHADS về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019. Tuy nhiên, căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS và công tác kiểm tra, ngày 25/12/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Quyết định số 1769/QĐ-CTHADS về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (Chi cục) từ 12 đơn vị còn 05 đơn vị gồm: Chi cục Chư Prông; Mang Yang; Chư Pưh; Pleiku; An Khê; thực hiện kiểm tra chuyên đề và phúc tra đối với các Chi cục: Kông Chro; Đức Cơ; Chư Prông; Phú Thiện; Chư Păh.
 
Một số hình ảnh trong công tác kiểm tra
    Nội dung kiểm tra toàn diện đối với các Chi cục THADS cấp huyện được tổ chức tập trung vào các mảng công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức thi hành án theo Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân các cấp có hiệu lực pháp luật; công tác thu, chi tiền nghiệp vụ thi hành án; tiếp nhận và bảo quản vật chứng tại Kho tang vật; công tác văn thư, lưu trữ, thống kê kết quả thi hành án và tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính theo chế độ một cửa. Thành phần các Đoàn Kiểm tra được Cục trưởng lựa chọn các đồng chí có kinh nghiệm công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhằm tổ chức hướng dẫn, giải thích và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị nhằm giúp đơn vị, công chức thực hiện chuyên môn nâng cao trách nhiệm, thực hiện công việc được phân công đảm bảo đầy đủ các quy trình, thủ tục mà pháp luật đã quy định.
       Song bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra, các Đoàn Kiểm tra của Cục cũng đã phát hiện những tồn tại, vi phạm phổ biến và những tồn tại, hạn chế mà các đơn vị mắc phải đó là:
      1. Đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
      Một số đơn vị chưa quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các Quy chế nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; một số công chức chưa thành thạo kỹ năng xây dựng văn bản nên còn sai về thể thức, kỹ thuật trình bày; công tác phối hợp, tham mưu trong thi hành án dân sự đối với Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan còn chưa được tích cực và chậm.
      2. Đối với công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và thu, chi tiền nghiệp vụ thi hành án theo quy định. Thường gặp với những lỗi vi phạm điển hình đó là:
      + Khoản 3, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự 2008, Luật THADS (Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu không thể hiện đầy đủ tên, địa chỉ của đương sự; chậm ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi có căn cứ theo quy định). Khoản 5, Điều 126 Luật THADS (Không ban hành Quyết định trả tiền, tài sản cho đương sự đối với hồ sơ có việc hoàn trả tiền tạm ứng án phí). Không áp dụng biểu mẫu D51-THADS để lập Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án để ban hành quyết định đình chỉ mà chỉ căn cứ biên bản làm việc để đình chỉ vụ việc THA là Vi phạm Thông tư 01/2016/TT-BTP  ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự cùng một số thủ tục quy định trong việc kết sổ, lập, sử dụng, quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách thi hành án ....
      + Điều 44 và 44a Luật THADS; Nghị định 62/2015/NĐ-CP về phân loại án chưa có điều kiện thi hành; chuyển tải danh sách án chưa có điều kiện thi hành lên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh không kịp thời, đầy đủ; Quyết định việc chưa có điều kiện thi hành án không giao cho đương sự và gửi cho UBND cấp xã nơi người phải thi hành án cư trú để niêm yết theo quy định. Biên bản xác minh điều kiện thi hành án sơ sài, không đầy đủ, rõ ràng; việc xác minh tài sản, điều kiện THA thiếu một số cơ quan, đơn vị Ngân hàng, Văn phòng đăng ký đất đai để xác định việc chưa có điều kiện thi hành hoặc không xác minh theo định kỳ và chưa chuyển sổ theo dõi riêng đối với những vụ việc chưa có điều kiện thi hành; chậm tổ chức thi hành án chủ động và kê biên, xử lý tài sản; vi phạm về thủ tục thông báo, niêm yết
      +Việc thu chi tiền thi hành án, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án thực hiện chưa đúng quy định bắt buộc tại Điều 13, Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 chậm chi trả tiền cho đương sự, nộp tiền án phí, sung công vào ngân sách nhà nước, xử lý vật chứng, tài sản; Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 thiếu thông báo bằng văn bản cho người được nhận tiền; chi trả tiền thông qua hình thức chuyển trả theo đường Bưu cục nhưng hồ sơ không thể hiện báo phát người nhận; chi trả bằng tiền mặt cho cơ quan, tổ chức. Một số công tác về kế toán nghiệp vụ thi hành án và quản lý, giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ cũng còn những hạn chế, vi phạm cần được quan tâm khắc phục và tổ chức thực hiện một cách đầy đủ, nề nếp hơn.                                                                                                                                                       
      3. Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
      Phân loại, xử lý đơn, thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn hạn chế nhất định, lúng túng, thực hiện thiếu quy trình thời hạn ban hành thông báo thụ lý, thông báo nhận đơn và kết quả giải quyết đơn thư dẫn đến nội dung giải quyết vụ việc chưa đảm bảo chất lượng.   
      Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong năm 2020 và những năm tiếp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, qua bài viết này, chúng tôi mong muốn các đơn vị, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách, nhiệm vụ được giao cần tập trung rà soát và thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với một số nội dung sau:
       1. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các quy định mới nhất có liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị và tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức đơn vị những quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên và các cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến công tác chuyên môn và các hoạt động thường xuyên của đơn vị.
       2. Thực hiện tốt việc lập, sử dụng, bảo quản và lưu trữ về biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ thi hành án; hoạt động thu chi tiền thi hành án; giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án theo đúng quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư Pháp.
       3. Tổ chức việc thi hành án phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự được ban hành kèm Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Tiến hành xác minh, phân loại án kịp thời, chính xác; thực hiện thu hồi các Quyết định việc chưa có điều kiện thi hành án chưa đảm bảo theo qui định Điều 44, Điều 44a của Luật Thi hành án dân sự và nhanh chóng tổ chức thi hành dứt điểm các việc có điều kiện. Cương quyết tiến hành cưỡng chế đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành án, chấm dứt việc kéo dài, chậm tổ chức thi hành án.
       4. Chú trọng công tác tiếp công dân; rà soát, bố trí phân công chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu công việc. Lãnh đạo đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tổ chức đối thoại để kịp thời nắm bắt tình hình cũng như tìm hiểu, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Từ đó, tập trung, chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm, triệt để ngay từ đầu, tránh hiện tượng kéo dài, gây bức xúc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
      5. Thực hiện công tác tài chính, kế toán nghiệp vụ THA phải đảm bảo đúng pháp luật và đúng quy định tại Thông tư  91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010. Việc quản lý kho và quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ phải nghiêm ngặt, chặt chẽ theo Thông tư  01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 và thông tư  01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư Pháp về Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.
      6. Tăng cường thường xuyên việc kiểm tra và tự kiểm tra trong các hoạt động của đơn vị nhằm kịp thời phát hiện vi phạm để có biện pháp xử lý đúng pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra để Cục Thi hành án dân sự tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh và hướng dẫn phương pháp giải quyết (nếu có).
      7. Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất họp bàn, cùng thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án của từng Chấp hành viên và các hoạt động, công tác có liên quan./.
 Phạm Văn Đề-Nguyễn Thị Huyền

Các tin đã đưa ngày: