Sign In

KIÊN GIANG THAM DỰ CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN VỀ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG CHUNG SỨC GIỮ GÌN XANH - SẠCH - ĐẸP CƠ QUAN

25/08/2017

Để tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp tại trụ sở làm việc, sáng ngày 24/08/2017, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lao động, vệ sinh quét dọn xung quanh cơ quan.

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

12/09/2017

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự số 220/QCLN-THADS-CA-TA-VKS ngày 08/8/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang. Ngày 08/9/2017, Phòng Kiểm sát...