Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Hoạt động của các Chi cục

Triển khai Cơ chế một cửa và Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai

06/09/2017

       Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án...

Cải cách hành chính trong thi hành án dân sự

19/07/2017

       Thời gian qua, việc cải cách hành chính luôn được Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong giải quyết công việc