Sign In

Đoàn Kiểm tra của Bộ Tư pháp kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

Hoạt động của Cục

Đoàn Kiểm tra của Bộ Tư pháp kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

01/06/2018

      Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Ngành Tư pháp năm 2018. 

Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự

14/07/2015

Nhiệm vụ chính trị cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự là tổ chức thi hành dứt điểm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án và các quyết định khác theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan...