Tin tức sự kiện

Phú Yên, kỷ niệm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Rất tự hào, khi được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”, nhìn lại sự hình thành và phát triển của cơ quan Thi hành án dân sự. Mốc son lịch sử này đã để lại ý nghĩa vô cùng quan trọng để các thế hệ cán bộ, công chức và người làm công tác thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng, tổ chức ôn lại truyền thống vẻ vang và động viên khích lệ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiếp thu, kế thừa và phát huy truyền thống của ngành cũng như khởi xướng những phương hướng, giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Hoạt động nổi bật

Cán bộ, công chức các cơ quan THADS tỉnh Phú Thọ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS 19/7/1946 – 19/7/2018 và 25 năm chuyển giao công tác THADS 1993-2018

Trong tổ chức bộ máy nhà nước ta, thi hành án dân sự là lĩnh vực hoạt động được chú trọng và là một nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Qua 72 năm hình thành và phát triển, công tác thi hành án dân sự tạo đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, song các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự rất đỗi vinh dự và tự hào về những chặng đường mà mình đã đi qua. Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự vẫn đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc, về tiền nhìn chung đều vượt chỉ tiêu được giao, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác theo dõi thi hành án hành chính ngày càng hiệu quả và đi vào nề nếp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã được kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tấm gương người tốt, việc tốt

Công tác thi hành án dân sự ở Hưng Yên sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng đánh dấu nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII xác định: “…tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp. Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phấn đấu không để số việc, số tiền có điều kiện thi hành tồn đọng kéo dài”.

Điển hình tiên tiến

Hội thao các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

Chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7), 20 năm ngày chuyển giao công tác thi hành án và 68 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Ngày 13/7 vừa qua, được sự đồng ý của Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội thao các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2013, với mục đích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, đồng thời duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong công chức, người lao động, nâng cao thể lực, trí lực góp phần phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn.

Thành tích nổi bật trong công tác thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự góp phần bảo đảm thực thi công lý và phát triển kinh tế của đất nước

Với mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trên cơ sở nền tảng lý luận của chủ nghĩa C.Mác-Lênin về “biến nhà nước từ cơ quan đứng trên xã hội thành cơ quan hoàn toàn phục tùng xã hội” và tư tưởng Hồ Chí Minh về một nền dân chủ XHCN chân chính “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng xác định “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo” là một trong những phương diện căn bản của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII của Đảng [1] và Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định Nhà nước pháp quyền XHCN phải quản lý xã hội bằng pháp luật, thượng tôn pháp luật, giữ vai trò kiến tạo, tạo dựng không gian chính trị-pháp lý nhằm chăm lo hạnh phúc và sự phát triển của mỗi người, bảo đảm và phát huy các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền được sống trong một xã hội trật tự, ổn định, dựa trên nền tảng các giá trị pháp quyền cơ bản.