Thông báo kết quả phúc khảo kỳ nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án

V/v Thông báo kết quả phúc khảo kỳ nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án

File đính kèm

Ngày: 19/08/2019