Thông báo kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạnh Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án

V/v Thông báo kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạnh Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án

Ngày: 21/08/2019