Tổng cục Thi hành án dân sự tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tờ gấp về thi hành án dân sự

Nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đương sự trong các vụ việc thi hành án dân sự, Tổng cục THADS đã tổ chức biên soạn nội dung và cấp phát các loại tờ gấp phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án đặt tại trụ sở các Cục/ Chi cục THADS trực thuộc để phục vụ người dân có nhu cầu đến tìm hiểu, liên hệ làm việc.

Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017, nhằm nhận diện, đánh giá những sai sót, vi phạm về nghiệp vụ thi hành án dân sự qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những sai sót, vi phạm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm nêu trên trong thời gian tới, sáng ngày 30/8/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện 64 điểm cầu tại 01 điểm cầu trung ương ở Hội trường Đa Năng trụ sở Bộ Tư pháp và 63 điểm cầu địa phương tại các Cục Thi hành án dân sự.

Chỉ đạo tập trung giảm án chuyển kỳ sau

Thống kê kết quả THADS 10 tháng đầu năm 2017 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 cả về việc và về tiền (tăng 5,31% về việc và 9,44% về tiền), các mặt công tác đã được Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ và kịp thời. Kết quả THADS 10 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

Chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống Thi hành án dân sự

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 05/5/2017 đến 10/5/2017. Sau 06 ngày làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, ngày 03/6/2017 đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được thông qua tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, đó là Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định pháp luật về bồi thường nhà nước

Thời gian qua, công tác bồi thường nhà nước (BTNN) trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS) đã từng bước đi vào nề nếp, các cơ quan THADS có trách nhiệm bồi thường đã kịp thời thụ lý, xem xét giải quyết yêu cầu bồi thường khi có đủ căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật; một số vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm đến nay đã được giải quyết dứt điểm, góp phần khôi phục, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật thi hành án dân sự

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự và tăng cường công tác phối hợp trong thời gian tới giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp với cơ quan thi hành án dân sự, trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/11/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, chiều ngày 04/8/2017, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức cuộc họp bàn chỉ đạo, giải quyết một số vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự năm 2017

Thực hiện Công văn số 772/UBTP14 ngày 25/7/2017 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chuẩn bị báo cáo năm 2017 của Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC về công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 27/7/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 2769/TCTHADS-VP chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự năm 2017.

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra chuyên đề về công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, công tác thi hành án hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TCTHADS ngày 19/7/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch kiểm tra số 2641/KH-TCTHADS ngày 19/7/2017 của Đoàn kiểm tra Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra chuyên đê về công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, công tác thi hành án hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 03 tháng cuối năm 2017

Qua thống kê kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2017 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 cả về việc và về tiền (tăng 2,2% về việc và 9,86% về tiền), các mặt công tác đã được Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ và kịp thời. Kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2017) trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2017).