Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự địa phương tập trung triển khai công tác năm 2020

Để tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và những năm tiếp theo, trong khi chưa ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), hành chính năm 2020 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS giao; Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm truyền thống nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-BTP ngày 27/5/2019 của Bộ Tư pháp về Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2019) trong Hệ thống THADS, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC, Tổng cục THADS yêu cầu:

Phát động ủng hộ các hoạt động xã hội và Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019 trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự

Thực hiện Công văn số 65/CV-CĐBTP ngày 11/6/2019 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc phát động ủng hộ các hoạt động xã hội và Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019, ngày 21/6/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 1790/TCTHADS-NV3 yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) trong Hệ thống thi hành án dân sự

Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019); thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2019) với những nội dung cụ thể như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019

Ngày 11/4/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019 (kèm theo Quyết định số 419/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự).

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019

Ngày 08/4/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019 (kèm theo Quyết định số 399/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 28/3/2019, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

Công văn yêu cầu phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-BTP ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, theo đó Hội nghị sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến 63 điểm cầu (điểm cầu Trung ương tại Bộ Tư pháp và 62 điểm cầu địa phương tại các Cục Thi hành án dân sự). Để đảm bảo kỹ thuật cho việc tổ chức Hội nghị, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị các Cục THADS địa phương phối hợp với Sở Tư pháp bố trí chuẩn bị điểm cầu, điều kiện kỹ thuật phục vụ cho Hội nghị tập huấn.
 

Giấy triệu tập dự Hội nghị quán triệt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2019 và tài liệu phục vụ Hội nghị kèm theo

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS, Tổng cục THADS tổ chức "Hội nghị quán triệt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự năm 2019". Tổng cục THADS thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị như sau: