Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong hệ thống Thi hành án dân sự

05/06/2017
Ngày 02/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong hệ thống Thi hành án dân sự.


Thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc phát triển phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự được thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả thí điểm phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan (Viettel, Cục Công nghệ thông tin) hỗ trợ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các giải pháp để khắc phục các lỗi từ phần mềm, cơ bản đáp ứng yêu cầu người dùng. Trong thời gian tới khi triển khai phát triển phần mềm ra toàn quốc, Tổng cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin và đơn vị xây dựng phần mềm rà soát các yêu cầu, tin học hóa đảm bảo tháo gỡ được những khó khăn, đáp ứng yêu cầu người dùng và nhà quản lý.
Trung tâm
File đính kèm