Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến về kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2017

13/06/2017
Thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham dự buổi giao ban trực tuyến về kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2017.


Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 8 tháng năm công tác 2017 của Hệ thống Thi hành án dân sự; những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hòa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính năm 2017.
File đính kèm