Chỉ đạo triển khai công tác năm 2018

26/09/2017
Năm 2018 là năm thứ hai triển khai thực hiện các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua. Các cơ quan thi hành án tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. 


Để khẩn trương triển khai toàn diện công tác năm 2018, bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành và trong công tác THADS, hành chính, tránh hiện tượng buông xuôi và tâm lý “xả hơi”, đầu năm “đủng đỉnh”, cuối năm “chạy chỉ tiêu”, trong khi chờ ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2018, ngày 25/9/2017, Tổng Cục đã ban hành Công văn số 3545/TCTHADS-VP về việc triển khai công tác năm 2018, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
1. Cục trưởng Cục THADS tạm giao chỉ tiêu cho các Chi cục và Chấp hành viên, bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được giao năm 2017 trong khi chờ giao chỉ tiêu chính thức của Bộ Tư pháp và của Tổng cục. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chỉ tiêu giảm án chuyển kỳ sau.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và triển khai các văn bản liên quan như Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (có hiệu lực từ 01/7/2017), Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017. Tiếp tục rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn THADS.
3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở, sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS và công tác cán bộ tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; nắm sát tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời.
5. Thực hiện nghiêm Quy trình tổ chức thi hành án trong Hệ thống THADS; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các khoản nợ của tổ chức tín dụng, vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước; rà soát, giải quyết đối với những vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá.
6. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân và các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các buổi tiếp công dân. Tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, hạn chế thấp nhất tình trạng đương sự khiếu nại nhiều lần, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hệ thống THADS; tiếp tục thực hiện việc rà soát, lập danh sách và xây dựng Kế hoạch giải quyết triệt để những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, các vụ việc được Lãnh đạo Bộ tiếp công dân.
7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, bảo đảm thực hiện kiểm tra theo đúng quy trình, Mẫu kết luận kiểm tra; tập trung kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính; tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những sai phạm, thiếu sót; chú trọng công tác phúc tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra.
8. Tổ chức quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp và Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.
9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ. Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, có chức danh pháp lý bảo đảm đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách cán bộ khác bảo đảm đúng quy định.
10. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, các Quy chế, Quy trình nội bộ. Chủ động, tích cực xây dựng, ký kết và triển khai các Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.
11. Tập trung điều hành ngân sách và thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đã được phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc.
12. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quản lý, vận hành có hiệu quả Cổng Thông tin điện tử THADS, Trang thông tin điện tử của các Cục THADS, nghiêm túc thực hiện các quy định đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Thực hiện nghiêm cơ chế “một cửa” và dịch vụ công trực tuyến. Triển khai có hiệu quả phần mềm quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS trong toàn Hệ thống.
13. Tích cực tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm nội dung thiết thực, phong phú gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các đợt thi hành án cao điểm, thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống THADS.
Văn phòng Tổng cục