Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

30/09/2017
Hoạt động kiểm tra công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua luôn được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm. Ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-BCSĐ về Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017 đã đặt ra yêu cầu: Cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đặc biệt là cấp Chi cục, đáp ứng yêu cầu quản lý Ngành. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã mở đợt cao điểm kiểm tra, tăng cường kiểm tra chuyên đề đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; có nhiều văn bản chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự đia phương thực hiện việc tự kiểm tra và tăng cường kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.


Để tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự trong thời gian qua, chiều ngày 28/9/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị đã ghi nhận những kết quả đã đạt được và nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế này. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.
Tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực thay mặt tập thể Lãnh đạo Tổng cục báo cáo, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương hiện nay. Kết quả kiểm tra cho thấy: Từ ngày 01/10/2016 đến nay, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thực hiện 19 Đoàn kiểm tra (04 Đoàn kiểm tra toàn diện, 15 Đoàn kiểm tra chuyên đề) và nhiều Đoàn kiểm tra theo lĩnh vực công tác của các đơn vị thuộc Tổng cục. Về cơ bản các Đoàn kiểm tra đã thực hiện theo Quy trình, chú trọng đến chất lượng kiểm tra và đạt được một số kết quả nhất định, trong đó có Đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiên Giang được Lãnh đạo Bộ đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, cần tiếp tục phát huy. Hiệu quả từ việc kiểm tra tại địa bàn này cho thấy Kiên Giang đã có những chuyển biến tích cực sau một thời gian ngắn (từ tháng 02/2017 đến tháng 8/2017), cụ thể: Từ địa bàn yếu kém trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Kiên Giang đã khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận kiểm tra; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không còn tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp nhiều như trước đây, hầu hết các vụ việc được giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Thông qua công tác kiểm tra, nhiều sai phạm được phát hiện, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, phần nào giúp các cơ quan thi hành án dân sự địa phương nâng cao chất lượng trong các mặt công tác. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, công tác kiểm tra còn nhiều tồn tại, hạn chế và hiệu quả từ công tác kiểm tra hiện hay chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý Ngành và yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, Phó Tổng cục trưởng đã đưa ra nhiều biện pháp để các đồng chí tham dự hội nghị cùng trao đổi, thống nhất thực hiện trong thời gian tới.
Hội nghị cũng được nghe ý kiến của các đồng chí Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các công chức khi tham gia Đoàn kiểm tra, nhất là các đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, Phó trưởng Đoàn kiểm tra và đồng chí Thư ký Đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, kỹ năng kiểm tra của các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra không đồng đều, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra cho cán bộ, công chức của Tổng cục Thi hành án dân sự, nhất là công chức mới tuyển dụng, tiếp nhận. Các Đoàn kiểm tra cần làm tốt công tác chuẩn bị kiểm tra, đặc biệt là giao trách nhiệm cho từng công chức tham gia Đoàn kiểm tra. Sau khi kiểm tra, việc báo cáo kết quả kiểm tra, ban hành kết luận kiểm tra phải kịp thời, đúng thời hạn, bảo đảm đánh giá đúng thực trạng của đối tượng bị kiểm tra. Bên cạnh đó, Tổng cục Thi hành án dân sự tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự. Các Đoàn kiểm tra cần thực hiện tốt các yêu cầu của công tác kiểm tra. Kiểm tra phải đánh giá nghiêm túc thực trạng những mặt công tác của đối tượng bị kiểm tra, nếu làm tốt khen thưởng kịp thời, nhân rộng cách làm hay, nếu làm không tốt cần xử lý tương xứng với vi phạm. Qua công tác kiểm tra, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ động kiểm soát được địa phương nào làm tốt, địa phương nào làm chưa tốt công tác thi hành án dân sự. Trên cơ sở đó mới quản lý, chỉ đạo được công tác thi hành án dân sự của toàn Hệ thống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cần sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm tra công tác thi hành án dân sự và Mẫu kết luận kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.
Tại Hội nghị các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự phát biểu trao đổi về nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra. Các ý kiến tập trung trao đổi về trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm tra, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, công chức tham gia Đoàn kiểm tra, kỹ năng kiểm tra, việc ban hành kế hoạch kiểm tra của Tổng cục và các Đoàn kiểm tra, công tác chuẩn bị kiểm tra, thực hiện kế hoạch kiểm tra, xây dựng kết luận kiểm tra, công tác "hậu kiểm", một số bất cập của Quy trình kiểm tra công tác thi hành án dân sự và Mẫu kết luận kiểm tra, ...; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong thời gian tới.
Kết thúc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành kết luận, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Tổng cục thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương" của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, đồng chí nhất trí với các ý kiến đánh giá về nguyên nhân, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong thời gian tới. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu quản lý Ngành của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong thời gian tới, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện những nội dung sau:
- Nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị; các Đoàn kiểm tra cần nhận thức rõ công tác kiểm tra nhằm mục đích quản lý, chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình kiểm tra; đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện về những mặt công tác của đơn vị được kiểm tra là đã làm tốt hay chưa làm tốt, kiến nghị khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời, đúng mức.
- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị kiểm tra; Trưởng Đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân công trách nhiệm rõ ràng cho Phó trưởng Đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra. Khi xây dựng kết luận kiểm tra thấy có những vấn đề khó cần trao đổi thống nhất trong tập thể Lãnh đạo cấp Vụ, trường hợp cần thiết báo cáo, xin ý kiến Phó Tổng cục trưởng hoặc Tổng cục trưởng.   
- Về phạm vi kiểm tra: Tiến hành kiểm tra tất cả các mặt công tác của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, bao gồm cả lĩnh vực tài chính, kế toán; kiểm tra việc thực hiện kiểm tra của Cục đối với Chi cục; công tác tổ chức cán bộ; văn phòng; ... Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất và kiểm tra toàn diện phù hợp với từng năm công tác.
- Về phương pháp kiểm tra: Tránh trường hợp có biểu hiện "dọa nạt" đối tượng kiểm tra và ngược lại cũng cần tránh trường hợp quá dễ dãi, bỏ qua sai phạm, thậm trí bỏ qua sai phạm nghiêm trọng dẫn đến hậu quả khó khắc phục hoặc không khắc phục được. Đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra cần có tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ đúng mực, chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các mặt công tác khác để địa phương học hỏi từ Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Ban hành kết luận kiểm tra đúng mẫu kết luận kiểm tra; nội dung kết luận đảm bảo kết luận đúng vấn để, đúng thực trạng của đối tượng bị biểm tra;
- Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra là yêu cầu bắt buộc trong quy trình kiểm tra.   
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị mình đáp ứng được yêu cầu của công tác kiểm tra; phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục, ngoài Tổng cục trong việc cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra phù hợp với yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
- Kiểm tra là lĩnh vực khó, vì vậy công chức tham gia Đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm; làm rõ các sai phạm, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân có sai phạm để rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời. 
- Về kỹ năng kiểm tra: Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra phải có kỹ năng kiểm tra (bao gồm kỹ năng về quản lý điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ, giao tiếp, ứng xử, xử lý các tình huống phát sinh, ...). Các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự cần rà soát, đánh giá kỹ năng kiểm tra của cán bộ, công chức của đơn vị mình chính xác. Kỹ năng kiểm tra là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả công tác cán bộ hàng năm. 
- Nghiên cứu, xem xét nếu cần thiết mời Thanh tra Chính phủ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra tại Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Giao Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của Tổng cục. Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng và tổng kết năm công tác, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo kết quả kiểm tra, biểu dương đơn vị làm tốt, nhân rộng cách làm hay trong hoạt động thi hành án dân sự; thông báo đơn vị làm không tốt bị xử lý để răn đe, phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các sai phạm trong công tác thi hành án dân sự.
- Giao Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Mẫu kết luận kiểm tra và Quy trình kiểm tra cho phù hợp với thực tiễn kiểm tra; xây dựng Quy chế của Đoàn kiểm tra;
- Giao Văn phòng Tổng cục phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự rà soát, dự kiến số lượng các Đoàn kiểm tra, thời gian kiểm tra phù hợp với yêu cầu kiểm tra.
Nguyễn Hằng