Công văn về sơ kết công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019

05/06/2019


Thực hiện quy định về chế độ báo cáo, để có cơ sở đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ cuối năm 2019, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Hệ thống Thi hành án dân sự đề nghị các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự xây dựng Báo cáo sơ kết của đơn vị theo Đề cương gửi kèm Công văn số 1536/TCTHADS-VSTBPN ngày 03/6/2019.
Báo cáo sơ kết hoạt động bình đẳng giới (kèm phụ lục số liệu) đề nghị gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự chậm nhất ngày 11/06/2019 (thứ Ba) dưới hình thức văn bản điện tử bản chính thức (đuôi “.doc” hoặc “.docx”) và bản scan hoặc ký số (đuôi “.pdf”) qua địa chỉ hộp thư ngannt@moj.gov.vn (không cần gửi bản giấy qua đường công văn).