Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm truyền thống nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự

11/07/2019
Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-BTP ngày 27/5/2019 của Bộ Tư pháp về Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2019) trong Hệ thống THADS, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của truyền thông trong lĩnh vực THADS, THAHC, Tổng cục THADS yêu cầu:


1. Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin chủ trì, phối họp với Văn phòng, các đon vị trực thuộc Tổng cục tiếp tục phát triển tin, bài đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử THADS. Trọng dịp Kỷ niệm Ngày Truyền thống THADS, tập trung xây dựng các bài viết truyền thông phục vụ hoạt động Kỷ niệm của Hệ thống.
2. Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS; đồng thòi phối hợp với các cơ quan báo chí, nhất là cơ quan báo chí địa phương trong việc thực hiện truyền thông hoạt động thi hành án tại địa phương mình đến xã hội. Đối với dịp Kỷ niệm Ngày Truyền thống THADS năm 2019, mỗi cơ quan THADS đăng tải ít nhất 01 bài viết trên Trang Thông tin điện tử THADS đảm bảo đúng trọng tâm truyền thông về Kỷ niệm Ngày Truyền thống; những tấm gương cá nhân, đơn vị điển hình của cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; những nỗ lực, đóng góp của cơ quan THADS đối với sự phát triển chung của xã hội.
Yêu cầu Thủ trưởng các đợn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn này.
File đính kèm