Bộ Tư pháp ban hành văn bản triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

17/10/2019
Ngày 16/10/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4022/BTP-KHTC về việc rà soát, đánh giá thực trạng đầu tư; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó hướng dẫn chi tiết và phân công tổ chức thực hiện. Văn bản trên kèm các Biểu mẫu đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự.


Đề nghị các đơn vị download các biểu mẫu và nghiên cứu kỹ các nội dung để triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
Đến thời hạn quy định mà các đơn vị không gửi báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu đầu tư, Bộ xem như các đơn vị không có nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2021-2025.