Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2018

Công tác kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian qua luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm. Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017 đã đặt ra nhiều yêu cầu. Trong đó có việc cần phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đặc biệt là cấp Chi cục, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành. Năm 2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất đối với các Cục và Chi cục Thi hành án. Thông qua công tác kiểm tra nhiều vi phạm đã được phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời. 
 

Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất trong Hệ thống ngành dọc

Trong thực tiễn quản lý, có ba nguyên tắc chính chi phối hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước trong mối quan hệ giữa trung ương và địa phương, bao gồm: Tập quyền, phân quyền và tản quyền.

Sự cần thiết và cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai thực hiện với mục tiêu đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, nhất là trước yêu cầu và thách thức của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu hiện tại trong công nghệ sản xuất, bao gồm các hệ thống không gian mạng, mạng lưới vạn vật kết nối Internet và điện toán đám mây. Công tác thi hành án dân sự là công việc của Nhà nước, hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự nên phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình.

Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các ngạch Thẩm tra viên và kết quả đạt được trong công tác thẩm tra thi hành án ở Việt Nam

Thẩm tra thi hành án dân sự do Thẩm tra viên thực hiện việc thẩm tra, kiểm tra những vụ việc thi hành án đã và đang thi hành; thẩm tra xác minh các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự; thẩm tra thống kê, báo cáo, dữ liệu thi hành án dân sự và những hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Thẩm tra viên có trách nhiệm gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, giữ vững tiêu chuẩn Thẩm tra viên. Khi tiến hành thẩm tra, kiểm tra, Thẩm tra viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng cơ quan về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các ngạch Thẩm tra viên; đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra thi hành án dân sự.

Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra thi hành án dân sự

Do tính chất đặc thù của hoạt động thẩm tra thi hành án dân sự, Thẩm tra viên thực hiện việc thẩm tra, kiểm tra những vụ việc thi hành án đã và đang thi hành là phức tạp, nhất là những vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Mặc dù Thẩm tra viên đã hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ nhưng công tác này còn không ít những khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

Về kê biên, xử lý phần vốn góp để thi hành án

Trong công tác thi hành án dân sự thì biện pháp cưỡng chế thi hành án được Chấp hành viên áp dụng nhằm buộc người phải thi hành án phải thực hiện những hành vi hoặc nghĩa vụ về tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án khi họ có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành hoặc trong trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán, hủy hoại tài sản. Cưỡng chế thi hành án là biện pháp nghiêm khắc nhất và cũng là biện pháp thể hiện đầy đủ nhất việc sử dụng quyền lực nhà nước trong công tác thi hành án dân sự để bảo đảm bản án, quyết định của Tòa án được thi hành trên thực tế, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Có ra quyết định thi hành án hay không?

Quyết định thi hành án là căn cứ để cơ quan thi hành án dân sự thiết lập hồ sơ và tổ chức thi hành án. Để xác định cơ sở pháp lý của việc ra quyết định thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải căn cứ vào bản án, quyết định của Tòa án và các quy định pháp luật về thi hành án dân sự. Tuy nhiên, trong một số vụ việc thì việc có ra quyết định thi hành án cũng còn nhiều ý kiến khác nhau dẫn đến cơ quan thi hành án gặp lúng túng, ví dụ: