Thực thi pháp luật nghiêm minh vì sự phát triển trong tiến trình hội nhập

Năm 2017, hệ thống thi hành án dân sự (THADS) tiếp tục ghi những dấu ấn quan trọng trên chặng đường hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Ðiều đó khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò quan trọng của mình trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đất nước.

Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục thi hành án dân sự

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục, trong đó có đề mục thi hành án dân sự.

Các cách tiếp cận, các phương pháp thẩm định giá tài sản đã kê biên trong thi hành án dân sự

Việc tiến hành thẩm định giá tài sản đã kê biên trong thi hành án dân sự được tiến hành theo một số cách tiếp cận hay phương pháp khác nhau, có 03 cách tiếp cận chính là: thị trường, chi phí và thu nhập, trong mỗi cách tiếp cận có các phương pháp khác nhau. Cơ sở giá trị tài sản có thể là cơ sở giá trị thị trường hoặc cơ sở giá trị phi thị trường. Giá trị tài sản được ước tính trên cơ sở giá trị thị trường là giá trị thị trường, giá trị tài sản được ước tính trên cơ sở giá trị phi thị trường là giá trị phi thị trường và được xác định bằng các cách tiếp cận theo quy định của hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Thẩm định giá tài sản đã kê biên là một trong những hình thức định giá tài sản trong thi hành án dân sự. Trong hoạt động thi hành án dân sự, nhiều Chấp hành viên đã tiến hành ký hợp đồng thẩm định giá tài sản với tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản đã kê biên. Việc thẩm định giá tài sản đã kê biên trong thi hành án dân sự của tổ chức thẩm định giá phải tuân theo Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi giới thiệu để các Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cần lưu ý đến Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Một số kết quả công tác thi hành án dân sự nổi bật Quý I/2018

Quý I/2018 công tác thi hành án dân sự tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động trong Hệ thống, công tác thi hành án dân sự Quý I/2018 đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tích cực giải phóng nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phối hợp liên ngành trong thống kê góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự

Ngày 31/5/2016, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSND-TANHTC về hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Thông tư), có hiệu lực 01/8/2016. Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 12/BC-BTP ngày 10/01/208 đánh giá qua hơn một năm triển khai thực hiện phối hợp thống kê liên ngành trong thi hành án dân sự theo Thông tư cho thấy nhiều kết quả đã đạt được góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự nhưng cũng còn nhiều hạn chế cần có biện pháp khắc phục.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 05/01/2018 hướng dân Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện nhiều nội dung. Các cơ quan thi hành án dân sự cần lưu ý những nội dung sau đây để phối hợp, thực hiện.

Công tác thi hành án dân sự tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay về việc và về tiền thi hành án là một sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp

Một trong 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp đã được phê duyệt và công bố tại Quyết định số 2691/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 về việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp đó là sự kiện công tác thi hành án dân sự tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay về việc và về tiền thi hành án.