Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính làm việc tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16/08/2019
Năm 2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trên cơ sở đó, ngày 26/9/2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có Báo cáo số 1516/BC-UBTP14 về kết quả giám sát, trong đó Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời, đã có những kiến nghị cụ thể đối với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và đặc biệt là Ủy ban nhân dân các cấp.  

Ngay sau khi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có Báo cáo kết quả giám sát, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo tại Công văn số 10119/VPCP-V.I ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính Phủ, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Bộ thực hiện các nhiệm vụ, trong đó giao Bộ Tư pháp giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành Luật tố tụng hành chính, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra công tác thi hành án hành chính, nhất là các địa phương có số lượng lớn các bản án hành chính phải thi hành, có nhiều vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Thực hiện ý kiến nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21 tháng 5 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1152/QĐ-BTP thành lập Đoàn kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Quyết định số 1152/QĐ-BTP, Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh là Trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Mục đích của việc kiểm tra nhằm: (1) Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; trong đó làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là kết quả từ sau khi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thực hiện giám sát đến nay, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo; (2) Đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành các quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân; bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật về tố tụng hành chính trong trường hợp quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân bị khởi kiện tại Tòa án và đặc biệt là các giải pháp bảo đảm thi hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân là bên phải thi hành án.
Về nội dung kiểm tra: Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra đối với 05 nội dung, gồm: (1) Tình hình triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; (2) Thực trạng chấp hành pháp luật trong việc ban hành các quyết định hành chính, thực hiện các hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân; thực trạng chấp hành pháp luật tố tụng hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân trong trường hợp quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân bị khởi kiện tại Tòa án; (2) Tình hình, kết quả thi hành án hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân; (3) Tình hình thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức là người phải thi hành án và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án; (4) Kết quả triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp sau giám sát và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Trong các ngày 12,13 tháng 8 năm 2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Đoàn làm việc tại thành phố Hà Nội và đã kết thúc chuyến công tác, hoàn thành các nội dung theo đúng Kế hoạch kiểm tra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tư pháp sẽ có báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về các nội dung đã kiểm tra.
Vụ Nghiệp vụ 3 - Tổng cục Thi hành án dân sự