Tổng số văn bản: 563

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số 2382/TCTHADS-NV2 29/07/2019 Bộ Tư pháp V/v chấn chỉnh thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC
  • 2 Số 2382/TCTHADS-VP 02/08/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở
  • 3 Số 2370/KH-TCTHADS 01/08/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
  • 4 Số: 2352/TCTHADS-TKDLCT 31/07/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v cập nhật dữ liệu, sử dụngPhần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS
  • 5 Số 2073/TCTHADS-VP 10/07/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm truyền thống nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thi hành án dân sự
  • 6 Số 1641/TCTHADS-VP 10/06/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2019
  • 7 Số 1713/TCTHADS-NV2 14/06/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v báo cáo việc Tòa án giải quyết phá sản cho bù trừ nghĩa vụ theo quy định tại Điều 63 Luật phá sản năm 2014
  • 8 Số 509/QĐ-TCTHADS 03/05/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2019
  • 9 Số 309/QĐ-THADS 15/03/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v ban hành Quy chế kiểm tra công tác Tài chính, Kế toán trong lĩnh vực thi hành án dân sự
  • 10 Số 442/QĐ-TCTHADS 19/04/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019