Tổng số văn bản: 568

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số: 3341/TCTHADS-VP 07/10/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai công tác năm 2020
  • 2 Số: 2935/TCTHADS-VP 05/09/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v hướng dẫn xây dựng đề tài, sáng kiến, giải pháp năm 2019
  • 3 Số 1029/QĐ-TCTHADS 06/09/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1404/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 4 Số 1028/QĐ-TCTHADS 06/09/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1399/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 5 Số 2771/TCTHADS-TCCB 23/08/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v Thông báo kết quả thi và đề nghị bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức
  • 6 Số 2382/TCTHADS-NV2 29/07/2019 Bộ Tư pháp V/v chấn chỉnh thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC
  • 7 Số 2382/TCTHADS-VP 02/08/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở
  • 8 Số 2370/KH-TCTHADS 01/08/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
  • 9 Số: 2352/TCTHADS-TKDLCT 31/07/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v cập nhật dữ liệu, sử dụngPhần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS
  • 10 Số 2073/TCTHADS-VP 10/07/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm truyền thống nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thi hành án dân sự