Tổng số văn bản: 489

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số: 1111/QĐ-TCTHADS 16/11/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn, triển khai phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong Hệ thống thi hành án dân sự
  • 2 Số 4158/TCTHADS-TKDLCT 14/11/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v lập danh sách cán bộ tham gia tập huấn phần mềm
  • 3 Số 2249/QĐ-BTP 08/11/2017 Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tập huấn, triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS trong Hệ thống Thi hành án dân sự
  • 4 Số 3952/TCTHADS-TKDLCT 31/10/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phối hợp sơ kết 1 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSND-TANDTC
  • 5 Số 3754/TCTHADS-VP 11/10/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2018
  • 6 Số: 3722/TCTHADS-GQKNTC 09/10/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v rà soát, đánh giá thực trạng thực hiện Mẫu kết luận kiểm tra và Quy trình kiểm tra
  • 7 Số 3604//TCTHADS-VP 29/09/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018
  • 8 Số 3545/TCTHADS-VP 25/09/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai công tác năm 2018
  • 9 Số 3489/TCTHADS-VP 22/09/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v xây dựng báo cáo về công tác thi hành án dân sự năm 2017
  • 10 Số 3466/TCTHADS-VP 21/09/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v hướng dẫn tổ chức chấm điểm thi đua, xếp hạng; xét và đề nghị khen thưởng cơ quan Thi hành án dân sự năm 2017