Tổng số văn bản: 573

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số 3981/TCTHADS-NV2 27/11/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v chỉ đạo công tác rà soát, xử lý tiền thi hành án do các trại giam thu của phạm nhân
  • 2 Số 06/2019/TT-BTP 21/11/2019 Bộ Tư pháp V/v quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
  • 3 Số: 13/VBHN-VPQH 29/06/2018 Quốc hội Văn bản hợp nhất - Văn phòng Quốc hội - Luật Thi hành án dân sự
  • 4 Số 3685/TCTHADS-TKDLCN 04/11/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS
  • 5 Số: 3534/TCTHADS-TCCB 22/10/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thông báo học bổng đào tạo đại học, sau đại học tại Trung Quốc năm 2020
  • 6 Số: 3341/TCTHADS-VP 07/10/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai công tác năm 2020
  • 7 Số: 2935/TCTHADS-VP 05/09/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v hướng dẫn xây dựng đề tài, sáng kiến, giải pháp năm 2019
  • 8 Số 1029/QĐ-TCTHADS 06/09/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1404/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 9 Số 1028/QĐ-TCTHADS 06/09/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1399/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 10 Số 2771/TCTHADS-TCCB 23/08/2019 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v Thông báo kết quả thi và đề nghị bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức