Tổng số văn bản: 505

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
1 Số 204/QĐ-TCTHADS 05/02/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài về thi hành án dân sự năm 2018
  • 2 Số 476/TCTHADS-VP 06/02/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phân công trực lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018
  • 3 Số 477/TCTHADS-VP 06/02/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phân công trực lãnh đạo, chỉ huy đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018
    4 Số 469/TCTHADS-VP 06/02/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v thực hiện Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
  • 5 Số 213/QĐ-BTP 02/02/2018 Bộ Tư pháp V/v phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự
  • 6 Số 121/QĐ-TCTHADS 29/01/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phê duyệt danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm năm 2018
  • 7 Số: 347/KH-TCTHADS 30/01/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018
  • 8 Số: 346 /TCTHADS-VP 30/01/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v rà soát, sửa đổi, bổ sung phục vụ xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan THADS năm 2018
  • 9 Số 276/TCTHADS-VP 24/01/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v triển khai thực hiện Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ
  • 10 Số 240/TCTHADS-TKDLCT 19/01/2018 Tổng cục Thi hành án dân sự V/v rà soát thông tin hòm thư điện tử của Bộ Tư pháp