Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC

27/07/2015

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NAM

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NAM

 
Đồng chí: Lê Văn Chương
Số điện thoại: 0235.6535.905
Email: chuonglv.qnm@moj.gov.vn

 
II. PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NAM
 
Đồng chí: Trịnh Minh Hùng
Số điện thoại: 0235.6535.906
Email: hungtm.qnm@moj.gov.vn

III. PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NAM
 
Đồng chí: Nguyễn Hổ Hiền
Số điện thoại: 0235.2210.416
Email: hiennh.qnm@moj.gov.vn

 
IV.CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
 
1. VĂN PHÒNG

CHÁNH VĂN PHÒNG  

Đồng chí: Huỳnh Ngọc Tân
Số điện thoại: 0235.2210.482
Email: tanhn.qnm@moj.gov.vn

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

Đồng chí: Trần Thị Xuân Diệu
Số điện thoại: 0235.2210.482
Email: dieuttx.qnm@moj.gov.vn

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Nguyễn Văn Quý
Số điện thoại: 0235.2212999
Email: quynv.qnm@moj.gov.vn

 
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ & TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Phạm Văn Thành
Số điện thoại: 0235.2210.413
Email: thanhpv.qnm@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Nguyễn Lê Hội
Số điện thoại: 0905.657.580
Email: hoinl.qnm@moj.gov.vn

4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Lê Vĩnh Phát
Số điện thoại: 0235.2210.481
Email: phatlv.qnm@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Hoàng Minh Đông
Số điện thoại: 0986.804.734
Email: donghm.qnm@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Hoàng Hoài Phi
Số điện thoại: 0905.242.493
Email: phihh.qnm@moj.gov.vn

5. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Phạm Thị Kim Cúc
Số điện thoại: 0235.6527.179
Email: cucptk.qnm@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Uyên
Số điện thoại: 0972.305.707
Email: uyenntm.qnm@moj.gov.vn

 
V. CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC
 
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ

2. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An

3. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn

4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Núi Thành

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh

6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước

7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Trà My

8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Trà My

9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Giang

10. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Giang

11. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Giang

12. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Sơn

13. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nông Sơn

14. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Sơn

15. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thăng Bình

16. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên

17. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc

18. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Đức