Sign In

Hoạt động của Cục

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP

05/09/2019

Để kiện toàn tổ chức, đồng thời tăng cường lực lượng Chấp hành viên trung cấp cho các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, giải quyết các vụ việc THADS phức tạp, số tiền, tài sản phải thi hành lớn,...