Sign In

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

23/07/2015

Cơ cấu tổ chức của Cục THADS tỉnh Sơn La gồm:
I. LÃNH ĐẠO CỤC:

1. Cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Hải

2. Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Bắc

3. Phó Cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Chiến
 
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC CỤC
1. Văn phòng Cục:

1.1 Phó Chánh văn phòng phụ trách: Bà Lê Thị Hải Thương

1.2 Phó Chánh văn phòng: Bà Lò Thị Liên
2. Phòng Nghiệp vụ tổ chức thi hành án:

2.1 Phó trưởng phòng phụ trách: Ông Hoàng Quốc Toản
3. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

3.1 Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giang

3.2 Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Bích Trang
4. Phòng Tổ chức cán bộ:

4.1 Trưởng phòng: Ông Lò Anh Vĩnh

III. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC:
1. Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Sơn La:
1.1 Chi cục trưởng: Ông Trịnh Cương Quyết

1.2 Phó Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Minh Hậu
2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mai Sơn:

2.1 Chi cục trưởng: Bà Hà Thị Bích Thủy
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu:
Hoàng Thị Vui CCT Yên Châu
3.1 Chi cục trưởng: Bà Hoàng Thị Vui
Lừ Văn Tâm PCCT Yên Châu
3.2 Phó Chi cục trưởng: Ông Lừ Văn Tâm
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Châu:
4.1 Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Chiến
4.2 Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Viết Hiền

4.3 Phó Chi cục trưởng: Ông Quàng Văn Hải
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên:
5.1 Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Phú
 
5.2 Phó Chi cục trưởng: Ông Lò Văn Học
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên:
6.1 Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Tuấn Anh

6.2 Phó Chi cục trưởng: Ông Ngô Quang
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường La:

7.1 Chi cục trưởng: Ông Lò Văn Đoàn

7.2 Phó Chi cục trưởng: Bà Vương Nguyệt Nga
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu

8.1 Chi cục trưởng: Ông Lường Quang Yên

8.2 Phó Chi cục trưởng: Bà Lèo Thị Hặc
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Nhai:

9.1 Chi cục trưởng: Bà Đỗ Hải Yến

9.2 Phó chi cục trưởng: Ông Lò Văn Kính
10. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Mã:
10.1 Chi cục trưởng: Ông Ngô Văn Bình
 
10.2 Phó Chi cục trưởng: Ông Bùi Đỗ Hà
11. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sốp Cộp:

11.1 Chi cục trưởng: Ông Lò Văn Dâu

11.2 Phó Chi cục trưởng: Ông Lò Văn Thinh
12. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Hồ:

12.1 Chi cục trưởng: Ông Vũ Văn Nhương

12.2 Phó Chi cục trưởng: Ông Vũ Thắng