Sign In

Ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án dân sự (31/03/2017)


Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Biểu trưng mới Ngành Tư pháp Việt Nam (28/08/2015)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015), ngày 29/7/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1386/BTP-VP về việc phê duyệt Biểu trưng và Thuyết minh của Biểu trưng Ngành Tư pháp Việt Nam.
 
Các tin đã đưa ngày: