Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổng kết thi hành Bản án số 81/2009/HSST ngày 28/10/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục THADS huyện Hòa Thành kết nạp đảng viên mới

06/12/2016

            Chiều ngày 30/11/2016, được sự chuẩn y của Huyện ủy Hòa Thành, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Thành tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú Dương Trúc Dân và Võ Hồng...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Tỉnh ủy Tây Ninh giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW đối với Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh

27/07/2017

           Thực hiện Quyết định số 2739-QĐ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính...

Tổng cục Thi hành án dân sự công bố biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự

14/06/2016

                Thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng...