Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020

Hoạt động của Cục

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2020

10/12/2019

Chiều ngày 09/12/2019 Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác THADS năm 2020. Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày bao gồm các nội dung: tổng kết công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2019, triển khai nhiệm...

Hoạt động của các Chi cục

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NÔNG CỐNG

11/12/2019

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Cục...