Sign In

TẬP HUẤN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Hoạt động của Cục

TẬP HUẤN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI TỐ CÁO

03/10/2019

Vừa qua, Cục THADS thành phố đã tổ chức tập huấn chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ VĂN PHÒNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

04/10/2019

 Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo...

Điểm nổi bật tại Quy định 205-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền

26/09/2019

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (có hiệu lực từ ngày 23/9/2019), trong đó có 05 điểm nổi bật sau đây: