Sign In

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 31 tháng 5 năm 2019 (11/06/2019)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 615 mngười; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 20 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 204 người;
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là 57 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 88 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 55 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 72 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 32 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 50  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 37 người.

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 30 tháng 4 năm 2019 (15/05/2019)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 668 mngười; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 19 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 212 người;
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là 56 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 89 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 103 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 72 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 30 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 50  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 37 người.

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến 31 tháng 3 năm 2019 (12/04/2019)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 748 mngười; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 19 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 300 người;
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là 56 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 90 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 103 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 70 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 29 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 49  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 32 người.

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến ngày 28 tháng 02 năm 2019 (10/03/2019)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 650 mngười; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 17 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 206 người;
3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là 53 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 90 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 103 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 71 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 29 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 49  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 32 người.

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2019 (18/02/2019)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 646 người; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 17 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 206 người;
3. Chi cục Thi hành á dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là 53 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 88 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 103 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 69 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 29 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 49  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 32 người.

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 (11/01/2019)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 604 người; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 17 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 206 người;
3. Chi cục Thi hành á dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là 53 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 86 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 103 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 71 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 29 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 45  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 29 người.

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2018 (05/12/2018)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 618 người; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 18 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 185 người;
3. Chi cục Thi hành á dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là 52 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 86 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 103 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 71 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 29 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 45  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 29 người.

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2018 (06/11/2018)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 604 người; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 18 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 185 người;
3. Chi cục Thi hành á dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là 47 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 86 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 98 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 71 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 29 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 41  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 29 người.
 

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 (15/10/2018)

Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 634 người; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 18 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 206 người;
3. Chi cục Thi hành á dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là  59 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 88 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 97 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 74 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 28 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 41  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 23 người.

Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 (05/09/2018)

 
Tổng số người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là 629 người; 
1. Phòng Nghiệp vụ & Tổ chức thi hành án: Số người phải thi hành án là 16 người;
2.Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Số người phải thi hành án là 203 người;
3. Chi cục Thi hành á dân sự huyện Ba Bể: Số người phải thi hành án là  59 người;
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bạch Thông: Số người phải thi hành án là 88 người;
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn: Số người phải thi hành án là 97 người;
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới: Số người phải thi hành án là 74 người;
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn: Số người phải thi hành án là 28 người;
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì: Số người phải thi hành án là 43  người;
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác Nặm: Số người phải thi hành án là 19 người.
Các tin đã đưa ngày: