Sign In

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2016 (18/10/2016)

Theo quy định tại Điều 44a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã lập danh sách thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên địa bàn. File đính kèm

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH (27/08/2015)

Theo quy định tại Điều 44a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự,Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã lập danh sách thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên địa bàn. File đính kèm theo
Các tin đã đưa ngày: