Sign In

Lịch làm việc của lãnh đạo Cục tháng 9/2015

04/09/2015

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
     TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
 
 
 
 
Số: 630 /TB-CTHADS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
  

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 9 năm 2015
  
 
THÔNG BÁO
 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo đến các Chi Cục thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố về lịch làm việc của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 09/2015, thời gian cụ thể như sau:
 
Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần tham dự
Thứ 3 ngày 8/9/2015 08h30 Chi Cục THADS huyện Tân Thành  
-Báo cáo công tác thi hành án dân sự 11 tháng vừa qua.
-Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến những vụ việc khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án tại đơn vị, từ đó có phương hướng, giải pháp hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong tháng cuối năm kế hoạch 2015.
 
 
 
 
 
- Đ/c Phạm Hồng Đức
Cục trưởng Cục THADS tỉnh
 
- Đ/c Võ Đức Tùng
Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh
 
- Đ/c Trần Văn Trường
Chánh Văn phòng
 
 
 
 
 
Thứ 4 ngày 9/9/2015 08h30 Chi Cục THADS huyện Châu Đức
 
Thứ 5 ngày 10/9/2015 08h30 Chi Cục THADS huyện Xuyên Mộc
 
Thứ 6 ngày 11/9/2015 08h30 Chi Cục THADS huyện Long Điền
 
Thứ 3 ngày 15/9/2015 08h30 Chi Cục THADS thành phố Bà Rịa
 
Thứ 4 ngày 16/9/2015 08h30 Chi Cục THADS thành phố Vũng Tàu
Thứ 5 ngày 17/9/2015 08h30 Chi Cục THADS huyện Đất Đỏ
 
 
Trên đây là thông báo của Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị các đồng chí Chi Cục trưởng triển khai, thực hiện./.
Lưu ý: Lịch làm việc của lãnh đạo Cục có thể thay đổi, Văn phòng Cục sẽ cập nhật thông báo kịp thời đến các Chi cục nếu có thay đổi.
 
Nơi nhận:                                                            
- Các Chi cục THADS trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.
TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
 
 
Trần Văn Trường
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: