Sign In

Công văn số 190/CTHADS-VP ngày 19/02/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (22/02/2016)

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự (Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/3/2016).

Số 01/CTPH-BHXH-CTHADS (30/09/2015)

Chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương trong công tác thi hành án dân sự

Kế hoạch số 1364/KH-CTHADS ngày 29/9/2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (30/09/2015)

Triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC- TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 (28/09/2015)

Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

 

Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ (28/09/2015)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi hành án dân sự

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (04/06/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Thông báo số 1088/TB-TCTHADS ngày 16/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại buổi làm việc ngày 08/4/2015 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank).

Tổ chức tòa án nhân dân cấp cao theo quy định của Luật Tổ chức tòa án nhân dân (07/05/2015)

Kể từ ngày 01/06/2015 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sẽ có hiệu lực thi hành, nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra, trong đó có nhiệm vụ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao.
Các tin đã đưa ngày: