Sign In

Thông báo về việc ban hành danh sách tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật để cơ quan THADS lựa chọn trong quá trình tổ chức THADS

12/11/2021

Thông báo về việc ban hành danh sách tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật để cơ quan THADS lựa chọn trong quá trình tổ chức THADS
Các tin đã đưa ngày: