Sign In

Triển khai Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (11/01/2023)

Triển khai Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai (21/06/2021)

Ngày 03/06/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 113/QĐ-CTHADS về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự. (17/07/2017)

         Thông tư quy định về nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; kho vật chứng, nội quy kho vật chứng, tài sản tạm giữ; trách nhiệm của Thủ trưởng của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Kế toán, Thủ kho vật chứng, Bảo vệ kho vật chứng và các cá nhân có liên quan khác trong quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; tiếp nhận, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong một số trường hợp đặc thù.

Triển khai Thông tư 33/2015/TT-BCA NGÀY 20/7/2015 của Bộ Công an (08/09/2015)

Ngày 21/8/2015 Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước - UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai Thông tư 33/2015/TT-BCA NGÀY 20/7/2015 của Bộ Công an (File đính kèm)
Các tin đã đưa ngày: