Sign In

Cơ cấu tổ chức của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng

09/07/2015

I. CỤC TRƯỞNG

Ông Trần Hồng Quang

SĐT: 0313.847.878
Email: quangth.hpg@moj.gov.vn


II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
Ông Phạm Tiến Binh
SĐT: 0313.640.375
Email: binhpt.hpg@moj.gov.vn
 
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa
SĐT: 0313.640.415
Email: hoantm.hpg@moj.gov.vn

Ông Lương Văn Lịch
SĐT: 0313 566 375
Email: lichlv.hpg@moj.gov.vn


III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC CỤC

1. VĂN PHÒNG

 
CHÁNH VĂN PHÒNG
Ông Bùi Văn Dũng
SĐT: 0313.734.879
Email: dungbv.hpg@moj.gov.vn


PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy
  SĐT: 0313.734.879

  Địa chỉ email: thuydtt.hpg@moj.gov.vn
- Bà Lê Thị Minh Thúy
  SĐT: 0313.640.416
  Địa chỉ email: thuyltm.hpg@moj.gov.vn


2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
SĐT: 0313.734.495

TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phùng Trọng Nghĩa
  Địa chỉ email: nghiapt.hpg@moj.gov.vn

CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Trần Công Chu
  Địa chỉ email: chutc.hpg@moj.gov.vn
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh
   Địa chỉ email: Anhntm.hpg@moj.gov.vn

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
SĐT: 0313.734.266

QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Quản Văn Đức
  Địa chỉ email: ducqv.hpg@moj.gov.vn

CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Đinh Đức Quang
  Địa chỉ email: quangdd.hpg@moj.gov.vn

- Bà Lê Thị Tuyết Thanh
  Địa chỉ email: thanhltt.hpg@moj.gov.vn

4. PHÒNG KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
SĐT: 0313.734.267

QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Lê Thị Liên
  Địa chỉ email: lienlt.hpg@moj.gov.vn

CÁC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Ngô Văn Hòa
  Địa chỉ email: hoanv.hpg@moj.gov.vn

 

Ông Hoàng Tiến Dũng
Email: dunght.hpg@moj.gov.vn


5. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN
SĐT: 0313.849.452

TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Tạ Hồng Nhung
  Địa chỉ email: nhungth.hpg@moj.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Ông Trần Đức Minh
  Địa chỉ email: minhtd.hpg@moj.gov.vn
KẾ TOÁN TRƯỞNG NGHIỆP VỤ
- Bà Vũ Thị Vời
  Địa chỉ email: voivt.hpg@moj.gov.vn

IV. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN, HUYỆN
1. QUẬN HỒNG BÀNG
Địa chỉ: Số 991 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.823.035
Địa chỉ email: hongbang.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Nguyễn Tùng Ngọc
 Email: ngocnt.hpg@moj.gov.vn


CÁC PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Phạm Thị Đăng Ngọc
  Địa chỉ email: ngocptd.hpg@moj.gov.vn

2. QUẬN LÊ CHÂN
Địa chỉ: Số 40, đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.795.829
Địa chỉ email: lechan.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Nguyễn Ngọc Hoàn
email: hoannn.hpg@moj.gov.vn


CÁC PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Lương Duy Hiếu
Email: hieuld.hpg@moj.gov.vn


3. QUẬN NGÔ QUYỀN
Địa chỉ: Số 163, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.836.108
Địa chỉ email: ngoquyen.hpg@moj.gov.vn

CHI CUC TRƯỞNG

 

Ông Đỗ Văn Thịnh
Email: thinhdv.hpg@moj.gov.vn


CÁC PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
 

Ông Nguyễn Trường Giang
Email: giangnt.hpg@moj.gov.vn


 Kiều Thị Hạnh Nguyên
 Email:Nguyenkth.hpg@moj.gov.vn


4. QUẬN HẢI AN
Địa chỉ: Khu TTHC quận Hải An, Khu 5, Hạ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
SĐT: 0313.625.302
Địa chỉ email: haian.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Nguyễn Văn Lai
Email: lainv.hpg@moj.gov.vn


PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
  Địa chỉ email: thaontp.hpg@moj.gov.vn

5. QUẬN KIẾN AN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.876.096
Địa chỉ email: kienan.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Phạm Văn Nhất
Email: nhatpv.hpg@moj.gov.vn


PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà Bùi Thị Mai
  Địa chỉ email: maibt.hpg@moj.gov.vn

- Ông Nguyễn Trần Tuấn
  Địa chỉ email: tuannt.hpg@moj.gov.vn

6. QUẬN ĐỒ SƠN
Địa chỉ: Số 242, đường Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.861.351
Địa chỉ email: doson.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Bà Mai Thị Hà
Email: hamt.hpg@moj.gov.vn


PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Đàm Xuân Thủy
  Email: thuydx.hpg@moj.gov.vn


7. QUẬN DƯƠNG KINH
Địa chỉ: Km10, đường Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng
SĐT: 0313.632.006
Địa chỉ email: duongkinh.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Thái Bá Sức
Email: suctb.hpg@moj.gov.vn


CÁC PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 
Ông Tô Anh Dũng
 Email: dungta.hpg@moj.gov.vn


 

Ông Phạm Văn Phúc
Email: phucpv.hpg@moj.gov.vn


8. HUYỆN THỦY NGUYÊN
Địa chỉ: Đội 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.874.376
Địa chỉ email: thuynguyen.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Nguyễn Thế Mạnh
Email: manhnt.hpg@moj.gov.vn


CÁC PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 


Ông Phạm Ngọc Phong
Email: phongpn.hpg@moj.gov.vn


 

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa
Email: hoantx.hpg@moj.gov.vn


9. HUYỆN AN DƯƠNG
Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.871.571
Địa chỉ email: anduong.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Nguyễn Phi Hùng
Email: hungnp.hpg@moj.gov.vn


CÁC PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Ông Nguyễn Trí Thành
  Địa chỉ email: thanhnt.hpg@moj.gov.vn
 

Ông Trần Quốc Lập
  Email: laptq.hpg@moj.gov.vn


10. HUYỆN AN LÃO
Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Chuyên Mỹ, TT An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.872.356
Địa chỉ email: anlao.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Phạm Văn Hùng
Email: hungpv.hpg@moj.gov.vn


CÁC PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Vũ Văn Biên
  Địa chỉ email: bienvv.hpg@moj.gov.vn
- Ông Trịnh Duy Hưng
  Địa chỉ email: hungtd.hpg@moj.gov.vn

11. HUYỆN TIÊN LÃNG
Địa chỉ: Khu 3, TT Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.883.288
Địa chỉ email: tienlang.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Bùi Đức Tiến
Email: tiebbd.hpg@moj.gov.vn


PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
 

 Ông Lê Văn Diên
 Email: dienlv.hpg@moj.gov.vn


12. HUYỆN VĨNH BẢO
Địa chỉ: Đường 10, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.884.289
Địa chỉ email: vinhbao.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Phạm Hồng Nguyện
Email:nguyenph.hpg@moj.gov.vn


PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Trần Minh Đức
  Địa chỉ email: ductm.hpg@moj.gov.vn

13. HUYỆN KIẾN THỤY
Địa chỉ: Khu Thọ Xuân, TT Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.881.257
Địa chỉ email: kienthuy.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Phạm Văn Vơ
Email: vopv.hpg@moj.gov.vn


PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông Trần Đại Sỹ
  Địa chỉ email: sytd.hpg@moj.gov.vn

14. HUYỆN CÁT HẢI
Địa chỉ: Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.888.213
Địa chỉ email: cathai.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Nguyễn Tiến Dược
Email: duocnt.hpg@moj.gov.vn


PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

Ông Hồ Anh Văn
Email: vanha.hpg@moj.gov.vn


15. HUYỆN BẠCH LONG VỸ
Địa chỉ cơ quan: huyện Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng
Địa chỉ văn phòng: Số ½ Thất Khê, Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
SĐT: 0313.889.469
Địa chỉ email: bachlongvy.hpg@moj.gov.vn

CHI CỤC TRƯỞNG