Sign In

Danh sách công chức thực hiện đầu mối hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa

20/06/2017

Stt

Tên cán bộ đầu mối

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Địa chỉ email

1

Cục THADS thành phố

 

0225.3734879

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy

Phó chánh Văn phòng – Trưởng Bộ phận

 

thuydtt.hpg@moj.gov.vn

 

Trần Quốc An

Thẩm tra viên

 

antq.hpg@moj.gov.vn

 

Lê Thị Xinh

Cán bộ văn thư, lưu trữ

 

xinhlt.hpg@moj.gov.vn

 

Nguyễn Thị Minh

Thư ký

 

minhnt.hpg@moj.gov.vn

 

Phạm Mã Vương

Quản trị mạng

 

vuongpm.hpg@moj.gov.vn

2

Chi cục THADS huyện Tiên Lãng

 

0225.3883288

 

 

Lê Văn Diên

Phó Chi cục trưởng

 

dienlv.hpg@moj.gov.vn

 

Nguyễn Thị Tâm

Thẩm tra viên

 

tamnt.hpg@moj.gov.vn

 

Vũ Thị Thảo

Thư ký

 

thaovt.hpg@moj.gov.vn

 

Nguyễn Thị Tâm

Văn thư lưu trữ

 

 

3

Chi cục THADS quận Ngô Quyền

 

0225.3836108

 

 

Lê Thị Tuyết Thanh

Phó Chi cục trưởng – Trưởng Bộ phận

 

thanhltt.hpg@moj.gov.vn

 

Đặng Thị Minh Châu

Thẩm tra viên

 

chaudtm.hpg@moj.gov.vn

 

Phạm Thị Lan

Cán bộ văn thư lưu trữ

 

lanpt.hpg@moj.gov.vn

4

Chi cục THADS quận Kiến An

 

0225.3876096

 

 

Nguyễn Trần Tuấn

Phó Chi cục trưởng - Trưởng Bộ phận

 

tuannt.hpg@moj.gov.vn

 

Nguyễn Thị Yến Ly

Cán bộ văn thư lưu trữ

 

yenly.hpg@moj.gov.vn

 

Phạm Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

 

trangptq.hpg@moj.gov.vn

5

Chi cục THADS huyện An Dương

 

0225.3871571

 

 

Nguyễn Trí Thành

Phó Chi cục trưởng – Trưởng Bộ phận

 

thanhnt.hpg@moj.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ngà

Thư ký

 

ngant.hpg@moj.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hồng

Thư ký

 

hongnt.hpg@moj.gov.vn

 

Phạm Minh Phương

Văn thư lưu trữ

 

phuongpm.hpg@moj.gov.vn

6

Chi cục THADS huyện An Lão

 

0225.3872356

 

 

Vũ Văn Biên

Phó Chi cục trưởng – Trưởng Bộ phậ

 

bienvv.hpg@moj.gov.vn

 

Bùi Thị Hương

Thẩm tra viên

 

huongbt.hpg@moj.gov.vn

 

Trần Thị Bích Phượng

Văn thư, lưu trữ

 

phuongttb.hpg@moj.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thư ký

 

huongntt.hpg@moj.gov.vn

 

7

Chi cục THADS quận Hồng Bàng

 

0225.3823035

 

 

Phạm Thị Đăng Ngọc

Phó Chi cục trưởng – Trưởng Bộ phận

 

ngocptd.hpg@moj.gov.vn

 

Đoàn Thị Minh

Cán bộ văn thư lưu trữ

 

minhdt.hpg@moj.gov.vn

 

 

Bùi Thị Thu Trang

Thư ký

 

trangbtt.hpg@moj.gov.vn

 

8

Chi cục THADS quận Dương Kinh

 

0225.3632006

 

 

Tô Anh Dũng

Phó Chi cục trưởng – Trưởng Bộ phận

 

dungta.hpg@moj.gov.vn

 

Phạm Văn Phúc

Phó Chi cục trưởng

 

phucpv.hpg@moj.gov.vn

 

Lương Thanh Thủy

Chấp hành viên

 

thuylt.hpg@moj.gov.vn

 

Hoàng Văn Minh

Thư ký

 

minhhv.hpg@moj.gov.vn

9

Chi cục THADS quận Đồ Sơn

 

0225.3861351

 

 

Đàm Xuân Thủy

Phó Chi cục trưởng – Trưởng Bộ phận

 

thuydx.hpg@moj.gov.vn

 

Phạm Thị Ánh

Thư ký

 

anhpt.hpg@moj.gov.vn

 

Lê Thị Sen

Văn thư lưu trữ

 

senlt.hpg@moj.gov.vn

10

Chi cục THADS quận Lê Chân

 

0225.3795829

 

 

Lương Duy Hiếu

Phó Chi cục trưởng – Trưởng Bộ phận

 

hieuld.hpg@moj.gov.vn

 

Trần Thị Chung

Chuyên viên

 

chungtt.hpg@moj.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh

Văn thư lưu trữ

 

thanhnt.hpg@moj.gov.vn

11

Chi cục THADS quận Hải An

 

0225.3683025

 

 

Nguyễn Văn Lai

Chi cục trưởng – Trưởng Bộ phận

 

lainv.hpg@moj.gov.vn

 

Thái Mai Trang

Chuyên viên

 

trangtm.hpg@moj.gov.vn

 

Lương Thị Khánh Huệ

Văn thư lưu trữ

 

hueltk.hpg@moj.gov.vn

12

Chi cục THADS huyện Vĩnh Bảo

 

0225.3884289

 

 

Trần Minh Đức

 

Phó Chi cục trưởng - Trưởng bộ phận

 

ductm.hpg@moj.gov.vn

 

Phạm Thị Thúy Hằng

 

Cán bộ văn thư lưu trữ

 

hangptt.hpg@moj.gov.vn

 

Trần Thị Thu Hoài

 

Thư ký thi hành án dân sự

 

hoaittt.hpg@moj.gov.vn

13

Chi cục THADS huyện Kiến Thụy

 

0225.3881257

 

 

Trần Đại Sỹ

Phó Chi cục trưởng - Trưởng bộ phận

 

sytd.hpg@moj.gov.vn

 

Trịnh Thị Kim Loan

Thư ký

 

loanthk.hpg@moj.gov.vn

14

Chi cục THADS huyện Cát Hải

 

0225.3.888.213

 

 

Nguyễn Tiến Dược

Chi cục trưởng - Trưởng bộ phận

 

duocnt.hpg@moj.gov.vn

 

Bùi Thị Thu Hà

Thẩm tra viên

 

habtt.hpg@moj.gov.vn

 

Đỗ Hà Trang

Văn thư, lưu trữ

 

trangdh. hpg@moj.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: