Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 (điều chỉnh lần 1)

15/06/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 14/6 đến 18/6/2021
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (14/6)
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Các Phó Cục trưởng; Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ ba: (15/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ tư: (16/6)
- 8 giờ 00’: Họp Cấp ủy đột xuất (mở rộng).
Mời thành phần cùng dự: Đ/c Nam (PCT); Phòng Tổ chức cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; Lãnh đạo, công chức và người lao động Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy.
Địa điểm: Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy.
- 15 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; Lãnh đạo, công chức và người lao động Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp.
- 13 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) chủ trì họp Đoàn 1 theo Kế hoạch số 28/KH-CTHADS ngày 26/5/2021 của Cục THADS tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ năm: (17/6)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Tú (PCT), Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu: (18/6)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT), Đ/c Tú (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) giải quyết việc thi hành án với Ngân hàng Quốc dân – Chi nhánh Cần Thơ vụ Nguyễn Văn Tỏ.
Thành phần cùng dự: Tuấn Anh (CHV).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: