Sign In

Chi cục THADS thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Thông báo số 69/TB-CCTHADS ngày 27/12/2022 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

27/12/2022

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
 
 Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2022);
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 50/2020/QĐST-DS ngày 21/5/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 54/2020/QĐST-DS ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Bản án số 17/2022/DS-ST ngày 08/4/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 456/QĐ-CCTHADS ngày 12/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 42/QĐ-CCTHADS ngày 26/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 406/QĐ-CCTHADS ngày 17/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 153/QĐ-CCTHADS ngày 06/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định cưỡng kê biên, xử lý tài sản số 01/QĐ-CCTHADS ngày 26/10/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 278/ĐS ngày 21/11/2022 của Công ty cổ phần thẩm định giá Thống Nhất;
Căn cứ Thông báo số 65/TB-CCTHADS ngày 19/12/2022 của Chấp hành viên về việc thỏa thuận tổ chức bán đấu giá tài sản;
Xét thấy các bên đương sự không thỏa thuận được về Tổ chức bán đấu giá  nên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:  
1. Tên tài sản, địa chỉ tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa 1112, diện tích 4560m2, tờ bản đồ số 08, loại đất chuyên trồng lúa nước. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB742813 cấp ngày 29/7/2016 cho ông Lâm Thanh Loan và bà Trần Thu đứng tên.
- Địa chỉ của tài sản bán đấu giá: Ấp 7, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
- Giá khởi điểm bán đấu giá là: 451.440.000 đồng (bốn trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
2. Yêu cầu đối với các tổ chức đấu giá tài sản:
2.1. Là tổ chức đấu giá có tên trong danh sách được Bộ tư pháp/Sở tư pháp công bố đủ điều kiện đấu giá theo quy định tại điểm đ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016.
2.2. Thời gian thành lập của Tổ chức đấu giá, kinh nghiệm đấu giá các tài sản tương tự với tài sản kê biên trong thời hạn 06 tháng gần nhất.
2.3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc bán đấu giá đối với loại tài sản bán đấu giá.
2.4. Có kế hoạch, phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Có năng lực kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá, không có kết luận sai phạm của cơ quan
quản lý nhà nước trong thời hạn 01 năm (Tính đến thời điểm tổ chức đấu giá nộp hồ sơ); Có bản thù lao dịch vụ đấu giá (Theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày
12/5/2017 và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính).
2.5. Có chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
2.6. Có phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, kết quả đấu giá, giải trình và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá và các thông tin cần thiết khác; Chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có lỗi, vi phạm quy định về đấu giá tài sản.
3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: (Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS và Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá).
3.1. Thành phần hồ sơ: Văn bản tham gia ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá; hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá; các tài liệu chứng minh số lượng đấu giá viên, hồ sơ đã đấu giá tài sản cùng loại với tài sản bán đấu giá.
3.2. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 28 đường Nguyễn Huệ, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Nay, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ thông báo để các Tổ chức bán đấu giá tài sản đáp ứng đủ yêu cầu được biết và nộp hồ sơ đăng ký theo quy định (Lưu ý: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ  sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đối với Tổ chức đấu giá không được lựa chọn)./.   
Các tin đã đưa ngày: