Sign In

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (09/09/2020)

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (04/09/2020)

Ngày 14 tháng 08 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Thông tư quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự, bao gồm:
1. Tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án theo từng quyết định thi hành án;
2. Tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng;
3. Tình hình thanh toán trong nội bộ và bên ngoài của các cơ quan Thi hành án dân sự và các hoạt động khác giao cho kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thực hiện theo quy định.

Thi hành án tỉnh Hậu Giang phát động tham gia giải "Mekong Delta Marathon" tỉnh Hậu Giang năm 2020" (11/06/2020)

Thực hiện Công văn số 1075/UBND-NCTH ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phát động tham gia giải “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020 và Công văn số 798/ĐL-SVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về Điều lệ giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Cục THADS tỉnh Hậu Giang triển khai vận hành thí điểm Cổng dịch vụ công trực tuyến và Ứng dụng di động Hậu Giang của UBND tỉnh (08/06/2020)

Thực hiện theo Công văn số 2369/VP.UBND-NC ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc vận hành thí điểm Cổng dịch vụ công trực tuyến và Ứng dụng di động Hậu Giang.

Thi hành án Hậu Giang - Hướng dẫn các bước thực hiện kê khai thông tin và gửi yêu cầu, nhận kết quả hỗ trợ trực tuyến THADS (17/04/2020)

Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, theo đó kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ http://htttthads.moj.gov.vn để thực hiện việc kê khai thông tin, gửi các yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và tra cứu thông tin hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự từ cơ quan thi hành dân sự.
Các tin đã đưa ngày: