Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

28/12/2022

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa có 5 phòng trực thuộc:
          - Văn phòng;
          - Phòng Tổ chức cán bộ;
          - Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự;
          - Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
          - Phòng Tài chính – Kế toán.
3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa có Cục trưởng đồng thời là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; Phó Cục trưởng đồng thời là Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự; Chấp hành viên sơ cấp; Chấp hành viên trung cấp; Chấp hành viên cao cấp; Thẩm tra viên thi hành án; Thẩm tra viên chính thi hành án; có thể có Thẩm tra viên cao cấp thi hành án; Thư ký thi hành án và công chức khác.
4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Điều 173 Luật Thi hành án dân sự, có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân cùng cấp về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn và thực hiện báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật.
     
 Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa:

I. CỤC TRƯỞNG
 - Ông Đặng Đình Quyền.

II. PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- Ông Dương Diêu;
- Ông Nguyễn Thái Hổ.

III. CÁC PHÒNG 

1. VĂN PHÒNG:
- Ông Ngô Thế Lâm - Chánh Văn phòng;
- Bà Nguyễn Thị Bắc - Phó Chánh Văn phòng.
- Ông Nguyễn Xuân Thắng - Phó Chánh Văn phòng.

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ:
- Ông Nguyễn Thanh Bình –  Trưởng phòng;
- Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Phó Trưởng phòng.

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
- Ông Quách Tuấn Định – Trưởng phòng;
- Ông Nguyễn Minh Thư - Phó Trưởng phòng;
- Ông Nguyễn Cơ Thạch - Phó Trưởng phòng.


4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
- Bà Lê Thị Hiền - Q. Trưởng phòng.

5. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
- Bà Hoàng Thị Thu Hà – Trưởng phòng.

IV. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC:

1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang:
- Ông Mai Xuân Long –  Chi cục trưởng;
- Bà Lê Thị Thanh Thủy - Phó Chi cục trưởng;
- Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chi cục trưởng.

2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh:
- Ông Lê Mạnh Hùng – Chi cục trưởng;
- Ông Ngô Đức Thắng – Phó Chi cục trưởng.
- Ông Nguyễn Duy Tân - Phó Chi cục trưởng.

3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn:
- Ông Nguyễn Đức Quyết – Chi cục trưởng;
- Bà Lê Thị Hương - Phó Chi cục trưởng.

4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Vĩnh:
- Ông Nguyễn Phước Thiện – Chi cục trưởng;
- Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh – Phó Chi cục trưởng;
- Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Chi cục trưởng.

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm:
- Ông Lê Anh Sơn –  Chi cục trưởng; 
- Ông Nguyễn Xuân Lạc – Phó Chi cục trưởng.

6. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh:
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Chi cục trưởng;
- Ông Man Thắng Trí - Phó Chi cục trưởng;
- Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chi cục trưởng.

7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh:
- Ông Sử Khắc Chánh  – Chi cục trưởng;
- Ông Võ Đức Quang - Phó Chi cục trưởng.
- Ông Trần Hoàng Quân - Phó Chi cục trưởng;

8. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa:
- Ông Lê Quang Hòa – Chi cục trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Khoa - Phó Chi cục trưởng;
- Ông Nguyễn Trọng Đại - Phó Chi cục trưởng.