Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

30/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG 
 

 
Ông: Trần Công Hướng; email: huongtc.lcu@moj.gov .vn
SĐT: 02133.792.829; Di động: 0975.072.888
 
II.PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ông: Lại Hữu Đồng; email: donglh.lcu@moj.gov .vn
SĐT: 02133.750.268; Di động: 0912.923.898
 
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà: Phạm Thị Việt Thanh; email: thanhptv.lcu@moj.gov.vn
SĐT:02133.791.917; Di động: 01683.436.055
 
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Quách Nguyên Thái; email: thaiqn.lcu@moj.gov.vn
SĐT:02133.792.625; Di động: 0915.453.843
 
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
PHỤ TRÁCH PHÒNG

- Ông: Vũ Quốc Hùng; email: hungvq.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.792.622; Di động: 01644.428.866
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
- Ông: Nguyễn Văn Phỏng; email: phongnv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.792.622; Di động: 0982.406.001
 
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Nguyễn Chí Công; email: congnc.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.792.628; Di động: 0982.406.001
 
8 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ LAI CHÂU

CHI CỤC TRƯỞNG
- Ông: Nguyễn Duy Phiên; email: phiennd.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.794.007; Di động: 01274.378.999

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
- Bà: Hà Thị Thu Hiền; email: hienhtt.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.794.007; Di động: 0983.616.044
 
2. CHI CỤC THADS HUYỆN TAM ĐƯỜNG
CHI CỤC TRƯỞNG

 
- Ông: Nguyễn Văn Tuấn; email: tuannv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.879.073; Di động: 0916.002.717

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Ông: Đèo Văn Minh; email: minhdv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.879.073; Di động: 0989.377.008
 
3. CHI CỤC THADS HUYỆN SÌN HỒ
CHI CỤC TRƯỞNG

- Ông: Phan Đình Lâm; email: lampd.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.870.727;  Di động: 0977.455.315

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

- Ông: Vũ Trọng Chính; email: chinhvt.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.896.282; Di động: 0987.546.350
 
4.CHI CỤC THADS HUYỆN TÂN UYÊN
CHI CỤC TRƯỞNG 
- Ông: Nguyễn Văn Thưởng; email: thuongnv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.786.260; Di động: 0982.173.145

5. CHI CỤC THADS HUYỆN NẬM NHÙN
CHI CỤC TRƯỞNG


- Ông: Trần Văn Dũng; email:dungtv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.910.808; Di động: 0987.860.969

6. CHI CỤC THADS HUYỆN MƯỜNG TÈ
CHI CỤC TRƯỞNG

- Ông: Nguyễn Nam Cường; email: cuongnn.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.880.556; Di động: 0944.750.649

7. CHI CỤC THADS HUYỆN THAN UYÊN
 CHI CỤC TRƯỞNG


- Bà: Phạm Minh Thị; email: thipm.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.785.291; Di động: 0988.351.972

8. CHI CỤC THADS HUYỆN PHONG THỔ
CHI CỤC TRƯỞNG

- Ông: Phạm Ngọc Cương; email: cuongpn.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.896.282; Di động: 0912.565.460