Sign In

Quyết định Về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề dối với công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn (04/01/2018)

Quyết định Về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề dối với công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn
Các tin đã đưa ngày: