Sign In

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021 (28/04/2022)

Ngày 27/4/2022, Hội đồng thi tuyển công chức đã thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021 (Thông báo số 144/TB-HĐTT ngày 27/4/2022).
Các tin đã đưa ngày: