Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản số 102/TB-THADS ngày 20/3/2023 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An vụ Nguyễn Phước Tài - Ngô Thị Cà (Tài sản tọa lạc tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An)

21/03/2023

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH LONG AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:102/TB-THADS
 
Long An, ngày 20 tháng 3 năm 2023
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (Lần 2)
         
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 61/2011/QĐST-KDTM ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 123/QĐ-CTHA và số 120/QĐ-CTHA cùng ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CTHADS ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất;
Căn cứ Biên bản lập ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc kê biên, xử lý tài sản;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 22426/CT-TĐG ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-CTHADS ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc giảm giá tài sản (Lần 1);
Căn cứ Thông báo số 14/2023/BĐGTS ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An về việc đấu giá tài sản (Lần 2).
Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Phước Tài, Ngô Thị Cà, địa chỉ: Ô 7/76 ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cụ thể như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa số 87, tờ bản đồ số 2, diện tích đo đạc thực tế là 158.6m2 (theo Mảnh trích đo bản đồ địa chính số-2019 của Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại huyện Thủ Thừa ký duyệt ngày 22/4/2019) tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do ông Nguyễn Phước Tài đứng tên chủ sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 547014 do Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cấp ngày 13/6/2001, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0156/QSDĐ/902.
2. Giá khởi điểm: 43.459.200 đồng, viết bằng chữ: (Bốn mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn, hai trăm đồng).
 Ghi chú: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan. Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm các thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật; nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
3. Tiền đặt trước: 6.518.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng).
4. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000đ/hồ sơ.
5. Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
6. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 13/4/2023 và ngày 14/4/2023 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
-  Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất.
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 24/4/2023.  
-  Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
8. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
 - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 24/4/2023.
-  Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
9. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 24/4/2023 đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút, ngày 26/4/2023.
-  Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An.
10. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 15 phút ngày 27/4/2023.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá. (Hồ sơ đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu gía, giấy tờ pháp lý có liên quan đến tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký tham gia đấu giá như: Giấy CMND và sổ hộ khẩu hoặc Căn cước Công dân (Mỗi loại 02 bản sao y công chứng hoặc chứng thực theo quy định) và Giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Bản chính).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với bên tổ chức đấu giá (Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An) về thời gian, thời hạn nộp tiền đặt trước nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.
 + Trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân không trực tiếp đến mua hồ sơ hoặc không trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá thì được ủy quyền cho người khác (Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định).
+ Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu bên có tài sản bán đấu giá (Chấp hành viên - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An) có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì bên tổ chức đấu giá (Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An) hoàn trả lại khoản tiền đặt trước, tiền lãi (nếu có) và tiền mua hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá. Trong trường hợp này thì người đăng ký tham gia đấu giá nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An nhận được văn bản.
+ Khi đi tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình bản chính các giấy tờ như sau: Giấy đăng ký tham gia đấu giá và Giấy CMND hoặc CCCD (Bản chính). Trường hợp có ủy quyền thì nộp: Giấy ủy quyền được chứng thực theo quy định và CMND hoặc CCCD của người nhận ủy quyền (Bản chính).
- Đối với người mua được tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
- Đối với người phải thi hành án: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự). Người phải thi hành án chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân và các khoản nợ thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo đến người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết./.
 
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- Viện KSND tỉnh;
- Cổng TTĐT Cục THADS tỉnh (Đăng công khai);
- Lưu: VT, HSTHA. 
CHẤP HÀNH VIÊN
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
Võ Văn Xuân
 
 
                                                 
Các tin đã đưa ngày: