Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần đầu) vụ Nguyễn Hữu Long

26/04/2023

                                                                                                                                    Mẫu số: D20 -THADS
                                                                                                                       (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP
                                                                                                                            ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
                 THÀNH PHỐ TÂN AN 
 
              Số:          /TB-CCTHADS                         Tân An, ngày 26 tháng 4 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
( lần đầu)
 
 

Căn cứ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 64/2022/KDTM-ST ngày 28/7/2022 của Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 253/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 254/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 10/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 28/02/2023 của Hội đồng cưỡng chế Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
        Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số Vc 22/23/BĐS-LAHA ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA;
        Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 20/2023/HĐ-DVĐGTS ký kết ngày 24/4/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An;
        Căn cứ Thông báo số 20/2023/TB-BĐGTS ngày 25/4/2023 của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An về việc đấu giá tài sản (lần đầu).
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo công khai về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa số 8, tờ bản đồ số 2-10a, diện tích 2.572 m2, loại đất ở đô thị, tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1977, CMND số: 271273238, địa chỉ: Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
2. Đặc điểm tài sản:
2.1. Quyền sử dụng đất: Thuộc thửa số 8, tờ bản đồ số 2-10a, diện tích 2.572 m2, loại đất ở đô thị, tọa lạc tại Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo Mảnh trích đo địa chính số 148.2023 do Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú đo vẽ được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An thẩm định, xét duyệt ngày 30/01/2023 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 599219, số vào sổ cấp GCN: CH06535 do Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cấp ngày 06/02/2018 cho ông Phạm Quang Hiếu, cập nhật biến động ngày 09/5/2019 cho ông Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1977, CMND số: 271273238, địa chỉ: Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
2.2. Tài sản trên đất:
- 01 (một) nhà ở: loại nhà ở cấp 4: Kết cấu xây dựng: Nền gạch ceramic (40x40cm), tường xây gạch dày 20cm, cột bê tông cốt thép, cửa sổ gỗ khung sắt bảo vệ (02 cửa sổ phía trong không có cánh), cửa đi là cửa gỗ (03 cửa phòng không có cánh), trần prima 60x60cm (tại khu bếp + phòng ngủ + vệ sinh), mái ngói + tole, xà gồ gỗ (50x100cm), cầu phong gỗ (20x50cm), li tô gỗ (20x20cm), kèo gỗ (50x120cm). Nhà có hệ thống điện nước còn hoạt động.
+ Diện tích xây dựng: 237,2m2.
- Công trình phụ trên đất:
+ Sân xi măng: có diện tích: 493,25m2.
+ Hàng rào: kết cấu móng cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, trát xi măng cao 2,3m. Diện tích: 77,06 m2.
3. Giá khởi điểm: 48.520.164.000đ (Bốn mươi tám tỷ năm trăm hai mươi triệu một trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).Giá khởi điểm của tài sản trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí, lệ phí. Người mua tài sản chịu thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật và tự liên hệ các cơ quan chức năng để làm thủ tục đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chịu các chi phí phát sinh( nếu có).
4. Thời gian, địa điểm đăng ký, mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 26/4/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/5/2023 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tương đương 15% giá khởi điểm của tài sản, cụ thể: 7.278.025.000 đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 30/5/2023 đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút, ngày 01/6/2023.
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày 18/5/2023 và ngày 19/5/2023, tại vị trí thửa đất.
7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 02/6/2023 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, trả giá lên.
9. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản cho người có tài sản đấu giá ( Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An).
10. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
11. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.
12. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
* Lưu ý:
- Trên đất có khu mộ phía sau thửa đất, gồm có tổng cộng 04 ngôi mộ, có diện tích 77,9m2, không phải là tài sản kê biên, xử lý nên Cơ quan thi hành án không có trách nhiệm di dời các ngôi mộ trên khi giao tài sản cho người mua trúng đấu giá và không có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa chủ nhân của các ngôi mộ trên với người mua trúng đấu giá.
- Nhà ở cấp 4 trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết đăng ký chủ sở hữu theo quy định pháp luật và chịu mọi chi phí liên quan theo quy định, Cơ quan thi hành án không có trách nhiệm, thẩm quyền xem xét, giải quyết.
- Căn cứ khoản 5, Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2022, trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, ông Nguyễn Hữu Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây dựng dịch vụ tổng hợp Minh Anh có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
- Các đương sự; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
- Thông báo này thay thế cho thư mời đối với các bên đương sự (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây dựng dịch vụ tổng hợp Minh Anh ); Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (ông Nguyễn Hữu Long, có tài sản bảo lãnh thế chấp) về việc tham dự buổi đấu giá được tổ chức vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 02/6/2023 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo để các bên đương sự; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được biết./.
 
                                                                                      CHẤP HÀNH VIÊN
Nơi nhận:
- Trang TT điện tử của CụcTHADS tỉnh Long An+Tổng cục(để đăng tải);
- Các đương sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Viện KSND TpTân An( để kiểm sát);
- Niêm yết tại trụ sở UBND phường 4, TP Tân An;                                                                                       
- Niêm yết trụ sở Chi cục THADS TpTân An;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                                                     
                                                                                                              Đặng Văn Vũ
 
 
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: