Sign In

chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Đức Lập số: 709/TB-CCTHADS ngày 19/9/2023

19/09/2023

Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số: 98/2022/QĐST-DS ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Căn cứ Quyết định giám đốc thẩm số: 31/2022/DS-GĐT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân dân Tối cao;

Căn cứ Bản án số: 80/2018/DS-PT ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

Căn cứ Bản án số: 212/2017/DS-ST ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 702/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 883/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 15/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1507/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: Vc 91/23/BĐS-LAHA ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Laha;

Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số 690/TB-CCTHADS ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;

Do các bên đương sự không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá:

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

2. Tên tài sản:

2.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa 320, tờ bản đồ số 20, diện tích 751m2 loại đất xây dựng cơ sở y tế tọa lạc tại ấp Tân Hội, xã Đức LậpThượng,

 

 

 

 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Đức Lập đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BV 515043 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 21/8/2014).

2.2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa 314, tờ bản đồ số 20, diện tích 10.706m2 loại đất xây dựng cơ sở y tế tọa lạc tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Đức Lập đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số BV 515044 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 21/8/2014).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 60.049.653.000 đồng (sáu mươi tỷ không trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa lựa chọn tổ chức bán đấu giá theo tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản như sau:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động tính đến thời điểm hiện tại;

e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian: từ ngày 20/9/2023 đến hết ngày 22/9/2023.

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Chấp hành viên Nguyễn Thành Công, số điện thoại 0949198261).

Vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo đến các tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Long An được biết./.

 

Nơi nhận: CHẤP HÀNH VIÊN

- Các tổ chức Bán đấu giá;

- Trang Thông tin Cục THADS tỉnh Long An;

- Cổng TTĐT tỉnh Long An

- Viện KSND huyện;

- Các đương sự;

- Lưu VT, HS THA

 

Nguyễn Thành Công

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: