Sign In

thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) vụ Nguyễn Thị Khoan, địa chỉ: ấp Nhà Trường, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (05/07/2024)

Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 2108 (mpt); thửa đất số 4484, tờ bản đồ số 03, diện tích 3.147m2, đất chuyên trồng lúa nước (LUC), trong đó:
+ Thửa đất số 2108 (mpt): 1.000m2
+ Thửa đất số 4484: 2.147m2
Vị trí đất tại: Ấp Nhà Trường, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do bà Nguyễn Thị Khoan đứng tên Giấy CNQSDĐ.
Theo Mãnh trích đo bản đồ địa chính số 01-2023 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước duyệt ngày 14/9/2023.
 

Chi cục THADS huyện Tân Thạnh Thông báo số 888/TB-CCTHADS ngày 05/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Quốc Nghiệp (CVH Võ Thanh Hà) (05/07/2024)

Chi cục THADS huyện Tân Thạnh Thông báo số 888/TB-CCTHADS ngày 05/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Quốc Nghiệp (CVH Võ Thanh Hà)
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bán đấu giá gồm:
- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 10; Tờ bản đồ số 3; Diện tích: 1046.9 m2; mục đích sử dụng: ONT; địa chỉ thửa đất: ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BĐ 050966, số vào sổ cấp GCN: CH 01443 do UBND huyện Tân Thạnh cấp ngày 08/8/2011 do ông Nguyễn Quốc Nghiệp đứng tên. Theo mảnh trích đo địa chính số 11-2024 duyệt ngày 26/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại huyện Tân Thạnh.
- Tài sản trên đất: Bạch đàn loại A: 04 cây; Bạch đàn loại B: 10 cây; Bạch đàn loại D: 07 cây; Tràm loại D: 81 cây; Tràm loại B: 03 cây; Cây sanh loại A: 02 cây; Cây sanh loại B: 01 cây.
- Hiện trạng đất là ao trũng, ngập nước.
Tổng giá trị tài sản đưa ra bán đấu giá: 1.679.480.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng).

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa Thông báo Số: 874/TB-CCTHADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành ( Lần 5) (CHV Tuấn) (04/07/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa Thông báo Số: 874/TB-CCTHADS Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá  hoặc bán đấu giá không thành ( Lần 5) (CHV Tuấn)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số: 867/TB-CCTHADS Về việc bán đấu giá tài sản Trần Văn Thét, sinh năm 1986; bà Huỳnh Thị Kim Ngân (CHV Tuấn) (03/07/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số: 867/TB-CCTHADS Về việc bán đấu giá tài sản Trần Văn Thét, sinh năm 1986; bà Huỳnh Thị Kim Ngân (CHV Tuấn)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số 868 /TB-CCTHADS vụ Trần Văn Thét, sinh năm 1986; bà Huỳnh Thị Kim Ngân CHV Tuấn (03/07/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số 868 /TB-CCTHADS vụ Trần Văn Thét, sinh năm 1986; bà Huỳnh Thị Kim Ngân CHV Tuấn
Các tin đã đưa ngày: