Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định

01/06/2015

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NAM ĐỊNH
- Bà Phạm Thị Đương
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NAM ĐỊNH
- Ông Đinh Thanh Sơn
- Ông Bùi Đức Vĩnh
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Lê Chí Linh
CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phạm Công Rĩnh
CÁC PHÓ PHÒNG

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Trần Văn Quân
CÁC PHÓ PHÒNG

4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Phạm Ngọc Chanh
CÁC PHÓ PHÒNG
- Ông Trần Thanh Duy

IV. CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. Chi Cục THADS thành phố Nam Định:
- Địa chỉ: 1 Đào Duy Từ - phường Thống Nhất - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503647158                Email: tpnamdinh.ndh@moj.gov.vn
2. Chi Cục THADS huyện Mỹ Lộc:
- Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax: 03503810767
                Email: myloc.ndh@moj.gov.vn
3. Chi Cục THADS huyện Vụ Bản:
- Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503820081
                Email: vuban.ndh@moj.gov.vn
4. Chi Cục THADS huyện Ý Yên:
- Địa chỉ: Thị trấn Lâm - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503823123
                Email: yyen.ndh@moj.gov.vn
5. Chi Cục THADS huyện Nam Trực:
- Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang - huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503913567
                Email: namtruc.ndh@moj.gov.vn
6. Chi Cục THADS huyện Trực Ninh:
- Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ - huyên Trực Ninh - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503881218
                Email: trucninh.ndh@moj.gov.vn
7. Chi Cục THADS huyện Xuân Trường:
- Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503886940
                Email: xuantruong.ndh@moj.gov.vn
8. Chi Cục THADS huyện Hải Hậu:
- Địa chỉ: Thị trấn Yên Định - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503877236
                Email: haihau.ndh@moj.gov.vn
9. Chi Cục THADS huyện Giao Thủy:
- Địa chỉ: Thị trấn Ngô Đồng - huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503895114
                Email: giaothuy.ndh@moj.gov.vn
10. Chi Cục THADS huyện Trực Ninh:
- Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ - huyên Trực Ninh - tỉnh Nam Định.
- Số điện thoại/fax : 03503881218
                Email: trucninh.ndh@moj.gov.vn