Sign In

Chi cục THADS Yên Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức Bán giá tài sản lần 3 số 1002/TB-CTHADS ngày 15/10/2021: Quyền sử dụng đất và tài sản trên thửa đất 1904, tờ bản đồ số 02, Bắc Thành, Yên Thành.

15/10/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: