Sign In

Chi cục THADS Anh Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Thẩm định giá tài sản số 455/TB-CTHADS ngày 26/11/2021: Quyền sử dụng thửa đất 164, tờ bản đồ số 39, thôn 7, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn.

26/11/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: