Sign In

Chi cục THADS Đô lương thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Thẩm định giá tài sản số 482/TB-CTHADS ngày 01/12/2021: Quyền sử dụng thửa đất 125, tờ bản đồ số 05, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

01/12/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: